စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲသည် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်း အသီးသီးမှ ကမ်းလှမ်းလာသော သင်တန်းများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အဆိုပါသင်တန်းများ၏ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းနှင့် လက်စွဲများပြုစုပေးခြင်း၊ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဝန်ထမ်းပညာရှင်များအား မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ခေါ်လာပါက သွားရောက်ကူညီနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အဖွဲ့အစည်းပြင်ပ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းစသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ