မူဝါဒရေးရာဌာနခွဲ

မူဝါဒရေးရာဌာနခွဲ

ဤမူဝါဒရေးရာဌာနခွဲကို ငြိမ်းမှအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းများမှတစ်ဆင့် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များအား မူဝါဒစာတမ်းများအဖြစ် ရေးသားနိုင်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် မူဝါဒသစ်များ ရေးသားပြုစုခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။