IYCAP Quarterly Meeting

IYCAP Quarterly Meeting
IYCAP Quarterly Meeting

Jun 21, 2019

IYCAP Quarterly Meeting

ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ်(၉) ရက်ကွက်ရှိ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းရုံး၌ ပုံမှန်ပြုလုပ်လျက်ရှိသော ၃ လပတ် အစည်းအဝေးကို ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံမှ လူငယ်များနှင့် IYCAP Alumni လူငယ်များ ပါဝင်ကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက် နေ့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်အား လူငယ်များ ရှေ့ ၃ လတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Quarterly Meeting
Quarterly Meeting
Quarterly Meeting
Quarterly Meeting