အထောက်အကူပြုအစီအစဉ်

အထောက်အကူပြုအစီအစဉ်

အထောက်အကူပြုအစီအစဉ်

အထောက်အကူပြုအစီအစဉ်သည် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းမှ အကူအညီပေးရန် လိုအပ်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ယင်းတို့၏ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီမှုပေးနိုင်ရန်နှင့် ယင်းအဖွဲ့ အစည်းများကို ခိုင်မာအားကောင်းသော လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် ဦးတည်အလေးပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။