ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်

ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်

ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်

မိမိတို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာရန် အလားအလာရှိသည့် လူငယ်များနှင့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအား အရေးဆိုတင်ပြမည့်သူများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးတို့ကို ဦးတည်အလေးပေး ဆောင်ရွက် ပါသည်။ သို့မှသာ ထိုလူငယ်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုကို လက်ကိုင်ပြု၍ မိမိတို့၏ လူမှုအသိုင်း အဝိုင်းအသီးသီးတို့တွင် ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။