ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်

ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်

ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်

Program focuses on capacity building of youth with the potential to become strong leaders and advocates for their communities so that they are capable of developing civil society and strengthen civic engagement in their respective communities while holding culture of peace that interfaith youth acts as a bridge between diverse traditions, cultures and faiths in Myanmar and serve as key agents in promoting peace and intercultural understanding thus to support building sustainable JUSTPEACE in the country.