သုတေသနနှင့်မူဝါဒရေးရာအစီအစဉ်

သုတေသနနှင့်မူဝါဒရေးရာအစီအစဉ်

သုတေသနနှင့်မူဝါဒရေးရာအစီအစဉ်

လွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများအပါအဝင် အဓိကအရေးပါသူအသီးသီးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြည်နယ်များတွင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေသည့် အခြေခံလူထု၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပြဿနာ များအား တုံ့ပြန်သည့် မူဝါဒများချမှတ်ရေးကို ဦးတည်အလေးပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အရ လူမှုရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုများနှင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ရေးအား မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။